Notater


Treff 1 til 50 av 1,257

      1 2 3 4 5 ... 26» Neste»

 #   Notater   Linket til 
1 "Faddere:
Ananias Bugge,
Zacharias Norem,
Elisabeth Galtung,
Anne Christensdtr.,
Helga Birkenes

Christening Surety: 2 
Bugge, Margaretha (I458)
 
2 "Faddere:
Elias Fosse,
Helge Skiold,
Nils Frette,
Beate Christensdtr.,
Bodil Eliasdtr.,
Karen Vee

Christening Surety: 2 
Bugge, Helvig (I459)
 
3 "Faddere:
Farens svoger Lauritz Madsen,
Ananias Bugge,
Erik Silde,
Barbara Finde,
Sidsel hr. Hans Kamstrups

Christening Surety: 2 
Møllerup, Hans Bugge (I464)
 
4 "Faddere:
Hr Anders Jonsen,
Hr Bernt udi Karmsund,
Hr. Abraham Jørgensen,
Hr. Elias Andersen,
Anna Abelsdtr.,
Beate Christensdtr.,
Else Christensdtr.,
Anne Vee

Christening Surety: 2 
Bugge, Anna Maria (I457)
 
5 "Har vært bager" Ingebrigtsen, Ole Andreas (I5906)
 
6 "Wornæsset" Iversøn, Anders (I4722)
 
7 'som enda ikke er ægteviet med' Ingebrigtsen, Andreas (I5911)
 
8 (Medical):Arabisk elefantsyke. En tropisk parasittsykdom i lymfesystemet som forårsaker abnorm vekst av vev i blant annet ekstremiteter, bryst og genitalier. Smitte overføres av blodsugende insekter som mygg. Smitte skjer ofte mens pasienten fremdeles er barn, og sykdommen bryter ut, om i det hele tatt, i voksen alder. Smittede som ikke får utbrudd er likevel smittebærere. Det er vanskelig å forstå hvordan Christina kunne bli smittet av dette, med mindre hun har oppholdt seg i tropiske områder som barn. Moderne navn på sykdommen er Lymphatic Filariasis. Persdotter, Christina (I1633)
 
9 (Medical):Hva er åreforbening? Åreforkalkning? Demens? Bergh, Johanne Nikoline Wilhelmine (I2961)
 
10 (Medical):Mathias Worm var utdannet til å inneha statens embeder (teologi, statsvitenskap, filosofi), og han var dikter. Begge sider ved hans profesjonelle liv later til ikke å falle i smak sett med ettertidens øyne. Den danske litteraturhistorikeren Julius Paludan (1843-1926) omtaler ham slik:

Han blev Student 1654, tog theologisk Examen 1657 og tiltraadte s. A. en 11aarig Udenlandsrejse. 26. Juni 1657 blev han immatrikuleret i Leiden som stud. polit., 1660 var han i Oxford, Aaret efter i Paris og 3 Aar i Orleans, hvor han blev Prokurator for den germaniske Nation, 1663 var han i Norditalien og Rom, og han vendte hjem over Tyskland 1667.

I Betragtning af hans gode Familieforbindelser og disse udbredte Studier, ved hvilke Faderens Ry vistnok har støttet ham, maa det undre, at han strax ved Hjemkomsten tog til Takke med Stillingen som første Borgmester i Ribe, hvilken der dog s. A. var tillagt Præsidenttitel ligesom i andre.

Dermed forbandt han et Kanonikat ved Domkirken og ægtede 1668 Margrete Ingeborg de Hemmer (f. 22. Sept. 1643 d. 10. Dec. 1723), Enke efter Borgmester Carsten Tønnesen. 1681 udnævntes han rigtignok til extraordinær Assessor i Højesteret og 1694 til Justitsraad, men blev i sit Embede W. var en yngre samtidig af Bording og en af de tidligste Lejlighedspoeter i den nys indførte Renæssancesmag.

Denne røber sig allerede i den mythologiske Udpyntning af hans utrykte religiøse Digte, mest opbyggelige Betragtninger knyttede til gammeltestamentlige Texter. Endnu tydeligere og langt stærkere end hos Bording er Indflydelsen fra de Schlesiske Digterskoler i hans Lykønskningsdigte til allerhøjeste Fødsels- og Festdage, især det store Digt ved Christian V's Salving 1671.

Her finde vi allerede den stive og opstyltede alexandrinske Gang og den hyperloyale Tone, den , er affattet i den da moderne Balletform, om end næppe bestemt til Opførelse. Denne Hofpoesi fandt Naade for den lærde Konge Frederik III's Øjne; men det gik med W. som med Bording: naar han kan følge sin Natur, viser det sig, at den jævne, gammeldanske, undertiden ret plumpe Tone er ham i Kjødet baaren og skaffer sig Luft gjennem den tillærte moderne Form, Alexandrineren og den tyske Ordbram.

Saaledes i og, et Par utrykte Satirer i Reformationstidens generelt og typisk moraliserende Aand mod Laster i Almindelighed og særlig mod Hoflivets Fordærvelse. Deres væsentlige Interesse have de ved Benyttelsen af gamle Ordsprog og Reminiscenser fra Dyrefabelen og Hans Tausens Vise om Sandheds Landflygtighed.
 
Worm, Mathias (I5860)
 
11 (Medical):Se tilknyttede kilder... Arntsen, Alfrida Kristine Heitmann (I2811)
 
12 (Research):

Klokker og gårdbruker på Vinje øvre . gnr 52/1 Gimsøy, Vågan

1673 Han er født på Fenes Bodin og var klokker der iflg Trond Kristensen,
1701 Thomas var "hofmann" kontorist hos lagmann Fredrich Henrich Pedersen Schønnebøl i Steigen
ca 1705 han ble gift med Maren ?, de hadde 8 barn. Han ble skipper, klokker og gårdbruker på Vinje, Gimsøy i Lofoten.
1712 Thomas Ringkiøbing på Wenie betaler 1/3 dagslønn 1 Riksdaler 1 Mark og 9 2/3 Skilling til Krigsstyren i Lofoten Fogderi i 1712
1723 I matrikkelen er han leilending på en halvpart av gården Vinje på Gimsøy. (Kirkegodset Wennie)
1746 I skiftet etter søsteren Elisabeth står det "Thomas Nikolajsen Ringkøbing, født 1673 på gården Ildstad i Bodø sogn i Salten fogderi, nu på gården Vinje i Hinhøen og .. fogderi "
1755 Sønnen Nicolai Ringkjøb(ing) overtok gården, Antagelig døde Thomas like før.

Hans slekt har spredt seg over hele Lofoten og Vesterålen. Familien Ringkjøb har også sine avløpere til steder som Bodø, Harstad, Meløy, Bergen og USA.

Kirkebøkene er tapt gått i brann før 1748 i Vågan og Gimsøy

1701 nevnes en Thomas Ringkjøbing som hovmann hos lagmannen i Steigen. Det er påvist at Thomas var sønn av Nicolai, gjennom søsteren Elisabeth Nicolaisdatter Ringkøbings skifte på Vilstrup prestegård 24. Mai 1746 (Danmark). I skiftet opplyses det at Thomas er født 1673 på gården Ildstad i Bodø sogn i Salten fogderi og at han ved skiftetidspunktet oppholdt seg på gården Vinje. Thomas ble etter 1701 klokker i Gimsøy i Lofoten. Derfra har slekten spredt seg over hele Lofoten og Vesterålen. Familien Ringkjøb har også sine avløpere til steder som Bodø, Harstad, Meløy, Bergen og USA.

Sophie Thomasdatter Ringkjøb, datter til ovennevnte, giftet seg med en Enoch Christensen. Enoch hadde en bror som het Robert Christensen. Robert drev med jektefart for gårdene i Sydalen i nåværende Vågan kommune.

Manntall 1701-Stegen (Steigen):

http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=446&filnamn=mt18481701&gardpostnr=10&merk=10#ovre

Thomas Ringkiøbing møtte på tinget 7/11 1741 på sin sønn Fridrich Tomesens vegne http://arkivverket.no/URN:rg_read/31298/61/

Sønnen Nicolai Ringkjøb(ing) overtok hjemgården i 1755. Antagelig døde Thomas like før.

Født på Fenes Bodin og var klokker der iflg Trond Kristensen, Thomas var "hofmann" kontorist hos lagmann Fredrich Henrich Pedersen Schønnebøl i Steigen i 1701. Ble senere skipper, klokker og gårdbruker på Vinje, Gimsøy i Lofoten. Thomas Ringkiøbing på Wenie betaler 1/3 dagslønn 1 Riksdaler 1 Mark og 9 2/3 Skilling i 1712 til Krigsstyren i Lofoten Fogderi i 1712 I matrikkel 1723 er han leilending på en halvpart av gården Vinje på Gimsøy. (Kirkegodset Wennie) Sønnen Nicolai Ringkjøb(ing) overtok gården i 1755. Antagelig døde Thomas like før.
 
Ringkiøbing, Thomas (I1663)
 
13 (Research):

Manntallet 1701: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000661371]

Utdrag fra Mo prestegjeld: gardshistorie, s. 168-178

50. Skonseng

Brukarar på Skonseng

BRUK IV KVERNHUSHEIA

1) Ola Persa var bruker omlag 1705-1720. Hadde ei tid sæterbruk på Sætermoen. Gift før 1700 med Ingeborg Olsdatter.

Born: 1. Henrik (her); 2. Lisbet (Langfjell); 3. Per, født omlag 1699; 4. Ola, født 1709 (Sør-Almlia); 5. Ingeborg, født 1711.

Ola Persa var stemnd av Petter Dass for gjeld på omlag 4 1/2 rd i 1705.

http://www.nb.no/nbsok/nb/286c1cd2a98609208f98d063359d677f?index=2#193

Bruk nr. 6 Kvernhusheia, Skonseng
 
Pedersøn, Ole (I4569)
 
14 (Research):Abraham Elgesem er i boken "Fredriksvern og Stavern" (1926) beskrevet som "Høker i Stavern". Han er også eier av sluppen Flora. Altså en temmelig velstående mann.

Etter landsomfattende søk finner jeg ingen Abraham Elgesem i 1801-tellingen. Det er riktignok noen få lakuner, men det får da være måte på uflaks.

Jeg finner imidlertid en Abraham Helgesen i Fredriksvern-tellingen. Det er flere indisier som peker mot denne forklaringen:

- Cornelius og Anne Dorthea driver oppkalling med barna sine. Det går igjen over hele linjen, og det er mange å ta av. Den førstefødte er Abrahamme Elisabeth - tydeligvis oppkalt etter morfaren. Hvor Elisabeth-navnet kommer fra er ikke like lett å forklare. Jeg kjenner hittil ingen Elisabeth i nærmeste familie. Hustruen til Abraham Helgesen heter imidlertid Elisabeth Reindahl.

- Alderen stemmer bra. Abraham og Elisabeth er hhv 26 og 27 år og er ikke oppført med barn. Anne Dorthea er 19 år ved bryllupet i desember 1819. Hun kan altså være født etter 1801-tellingen (og jeg finner ikke spor etter henne i tellingen).

Oppdatering:
Fant Ane Dortheas dåp i kirkeboken. Der bekreftes at Elisabeth Michelsdatter er moren. Fadderne bekrefter andre opplysninger fra folketellingen. Det er derfor ganske sikkert at Abraham Helgesen i FT = Abraham Elgesem.

Abraham begraver en datter, Anne Dorthea 3/4 år gml, 26 September 1805 i Stavern. Det er noe som skurrer. Datteren Ane Dorthea er født i 1801 og lever til 55 års alder. Har han gitt et nytt barn samme navn mens det første er i live?
 
Elgesem, Abraham Nilsen (I1273)
 
15 (Research):Alternativ kilde har fødselsdato 27 jul 1834. Pettersen, Karl Magnus (I5481)
 
16 (Research):Andre slektsgranskere har fødested Fagerjord, men kirkeboken er helt klar og leselig, Grønfjellet. Olsen, Christen (I4671)
 
17 (Research):Anne Christine hadde tydeligvis et nært forhold til familien sin. Onkelen Holm Holmsen er Hansen, Anne Christine (I473)
 
18 (Research):Antatt søster til Rasmus R. I 1868 er hun fadder til Camilla R. Hun er da ugift og er oppført som Frk. Andrea Rasmussen.

Har hittil ikke funnet henne i kirkebøkene i Stavanger, der Rasmus R kommer fra. Gjennomsøkt fra 1827 april 1839. Skal søke til 1848 og fra 1827 og tilbake ca 10 år. Knudrete skrift i MB - canskelig å lese detaljer. 
Rasmussen, Andrea (I1272)
 
19 (Research):Arbeidet på Salhus trikotagefabrikk. Bodde en tid i Salhus før hun flyttet til Nese for å hjelpe familien. Teigland, Oline Antonia (I4213)
 
20 (Research):Bodde hjemme hos foreldrene i Bygdø Alle 98 inntil han giftet seg. Bergh, Gunnar Cornelius (I2990)
 
21 (Research):Bruker på Berg (Langfjell nedre) fra ca. 1690. Fødested ukjent.

Fødested Villen er mulig men udokumentert. Han kan ikke være født på Seljeli i Hemnes som sønn av rydningsmannen Anders: https://caolsson.wiki.zoho.com/039-Seljeli.html Anders Andersen (7 år i 1666) er ikke nevnt i skiftet etter søsteren Giertrue i 1722. Andre søsken med etterkommere er nevnt.

Manntall 1701: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/206/pc00000000661364]
Manntallet 1701 (42 år) (Scannet): [http://arkivverket.no/URN:db_read/ft/38463/60/]

Viet 1709 (venstre side): [https://media.digitalarkivet.no/kb20071005630025]

Trolovet 1733 (høyre side): [https://media.digitalarkivet.no/kb20071005630277]
Forlovere: Mons Monsøn og Jens Hansøn Steenbechhov.

Begravet 1736 (71 år) SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre - Nordland, 825/L0346: Ministerialbok nr. 825A02, 1729-1748, s. 108 Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20071005630317

Skifte 25. mai 1736 (s.396b): [http://arkivverket.no/URN:sk_read/24840/201/]

Skiftekort 1736: [https://media.digitalarkivet.no/sk11216101713903]

http://slekt.net/tng/getperson.php?personID=I8254&tree=1

Anders giftet seg med Marith i 1692. (Marith ble født i 1663 i Rana, Nordland, døde ca. 1708 i Berg, Rana, Nordland og ble begravet ca. 1708 i Mo Kirke, Rana, Nordland.)

Gårdbruker. Død på Berg i nord-Rana. Begravd 20.05 1736. Gift 3 ganger. 1. Marith. Gift 1693. Død 1708. 2.Kirsti Israelsdatter. Født 1688. Gift 08.09 1709. Død1733. 3. Marit Monsdatter. Gift 1733

Barn 1 ekteskap: Ola f. 1696 til Steinbekkhaugen. Anders f. 1697 til Tapperskar. Dordi f. 1698 til Sund i Sør-Rana. Ane f. 1699 til Villen. Abelone f. 1700 til Ner-Gruben. Marit f. 1702 til Raurapet. Sakarias f. 1704 til Bjurbekkmoen, siden Nabben. Guru f. 1707 til Sletten.

Anders Andersen ble gift andre gang i 1709 med Kirsti Israelsdatter. Boet etter henne var verdt 240 rd. (1 hest, 1 "skjut", 18 naut, 41 småfe)

Barn i andre ekteskap: Kristen f. 1710, Ukjent f. 1712, Beret f. 1713 (døde lita) Hans f. 1715 til Bjurbekkmoen. Beret f. 1718. Erik f. 1720. Elias f. 1722 til Sandheia. Israel f. 1724. Ola f. 1727. Steffen f. 1731 (døde liten) og Maren f. 1733 (døde samme år)

Gift 3dje gang med Marit Monsdatter fra Stor Rødvann. Ho var rik og kom til Berg med mye penger. Anders gjemte pengene i ei "bomme" i buret. Drengen fikk vite om dette og borra hull i burgulvet, nedenifra ei natt og tok penger. Anders grov ned det som var igjen og "dem" trur at Jon Nilssen fant disse pengene. Det stykket som var ifeldt i gulvet i buret syntes fortsatt da bygdeboka var skrevet.

Mons og Marit hadde følgene barn: Mons, født 1734, død 1749 og Lars, født 1736. Enka Marit ble gift igjen i 1736 med Johannes Augustiniussen fra Holmslett i Korgen, død i 1752, 49 år gammel. Marit og Johannes hadde følgende barn: Andreas, født 1738, død før 1752 og Dorthea, født 1743 (til Røssvold)

(Rana bygdebok, Gårdshistoria s. 163: http://www.nb.no/nbsok/nb/286c1cd2a98609208f98d063359d677f?index=2#177

Gårdbruker. Død på Berg i nord-Rana. Begravd 20.05 1736. Gift 3 ganger. 1. Mariette. Gift 1693. Død 1708. 2. Kirsti Israelsdatter. Født 1688. Gift 08.09 1709. Død 1733. 3. Marit Monsdatter. Gift 1733
Gårdsnummer 48 Berg frå år 1690 Anders Andersen Berg Født Ca 1650. Han Ble Gravlagt 20.05.1736.

Gift 1 Med Marithe.

Han Ble Gift 2. 07.09.1709 Med Kirsten Israelsdatter Skonseng Født Ca 1688. Gravlagt 26.04.1733.

Han Var Gift 3 Med Marit Mogensdatter Storrøvatn 01.11.1733. De Ble Trolovet 27.09.1733. 
Andersøn, Anders (I4757)
 
22 (Research):CHRISTEN OLSEN FINNEID

Manntallet 1701

Arkivverket - Forum:

Gjertrud Kristensdatter Fineide Med Anenummer 3 Her:

Gjertrud Kristensdatter Fineide døpt 25.03.1713 i Hemnes kirke.

Foreldre:

6) Christen Olsen Fineide født ca. 1677-1683, og oppgitt å være 18 år ved manntallet 1701. Da han ble gravlagt 1. pinsedag (26.05.) 1765 er han oppgitt å være 88 år. Ved ekstraksatten 1763 var han og kona gamle og sengeliggende. De fikk da 2-0 i fattigunderstøttelse, og var inderster i Fineide. Gift med Eli Arntsdatter.

7) Eli Arntsdatter som var født ca. 1681-1686, og hun døde i 1763. Hun ble gravlagt på Hemnes kirkegård 03.11.1763. Jeg har 8 barn på disse.

12) Ole som var bruker i Fineide fra ca. 1697, og han døde før 1701.

13) Judith Eriksdatter, og navnet hennes er oppgitt i en stevning i tingboka i 1700. Jeg har 3 barn på Ole og Judith. Mine kilder er bygdebøker for Rana og Hemnes, og bygdebok for Hemnes er utlagt på internett. Skiftene av Svein Edvardsen for Rana og Hemnes 1686-1780 har vært en viktig kilde, og det samme har kirkebøkene. Bauers kalender er brukt for å finne ut av når dåp, giftermål var.

Frode sin slektside
Utdrag fra Hemnes Gård og Slekt, s. 290-304:
53. Finneid
Bnr. 4 (lnr. 227d) NERGARDEN

6) Christen Olsøn (ca 1683-23.5.1765), sønn av f. br., var bruker fra 1708. G. 1705 m. Eli Arentsd. (1681/86-1763).
Barn:
1. Arne, f. 1706,
2. Oluf, f. -08 (Fagerjord i NR),
3. Judith, f. -10 (51 Storbjerka bnr. 1),
4. Giertrud, f. -13 (Sør-Nævernes NR ?),
5. Eli, f. -15 (her),
6. Christen, f. -17, d. -44,
7. Abelone, f. -20 (45 St. Målvatnet),
8. Kirsti, f. -26 (her).

Caolssons slektswiki
 
Olsen, Christen (I4643)
 
23 (Research):Dåp 1704 (høyre side): [https://media.digitalarkivet.no/kb20071005620646]

Faddere: Hendrich Moe, Oluf Forseng, Jens Ørgesøn, Ane Andersdatter og Dordie Hemnæs.

Maren Gaaskyndlien indleedt samme dag før dåpen.
 
Israelsen, Jon (I4607)
 
24 (Research):Dåp ikke funnet i Eidanger KB. Halvorsdatter, Inger (I5474)
 
25 (Research):De døpte sitt første barn i Brevik i 1773, så de kom da til Brevik rundt denne tiden. Navnet kan jo virke Svensk. Fernstrøm, Jonas (I5608)
 
26 (Research):Døde ung Larsdatter, Maren (I4593)
 
27 (Research):Døpt 28 juni i Hemnes kirke, Hemnes prestegjeld.

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Hemnes, Ministerialbok nr. 825A01 (1704-1728), Kronologisk liste 1711, side 72. Permanent sidelenke: https://media.digitalarkivet.no/kb20071005630040

--------------------------------------------------------------------

Inngikk ekteskap 6 jan. 1738 i Mo kirke med Anne Eriksdatter 
Israelsen, Ole (I4596)
 
28 (Research):Ein av Fagerjord-gluntane. Fekk bygselbrev på 8 mark 12.8.1790 på Grønfjellet nedre, Håjen.

FT1801: [http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01058471003849]
 
Olsen, Johannes (I4672)
 
29 (Research):Ekteskap i 1985 er ikke logisk. Må verifiseres. Kan det være dato for skilsmisse i stedet? Barrett, Dennis Edward Patrick (I3152)
 
30 (Research):Enkteskap med Jørgen Colling er ikke å finne i kirkebøkene i Buksnes, selv om det skulle falle innenfor de tidsrom der kirkebøkene faktisk er bevart. Jørgen Collings første hustru dør i 1779. Sønnen Hans blir født i 1783. Da er Jørgen og Boel allerede gift. Hvor? Middelthun, Boel (I5172)
 
31 (Research):Flyttet med foreldrene til Gjerpen i 1895 Hvidtsten, Olaf Andreas (I5521)
 
32 (Research):Fogdemanntallet 1665: [https://www.digitalarkivet.no/ft10041006011068]

Prestemanntallet 1666 (s.50): [https://media.digitalarkivet.no/ft10041005203038]

Skatteliste 1668: [https://digitalarkivet.arkivverket.no/gen/vis/199/pt00000000123006]

ANDERS STEFFENSEN VILLEN

Var 37 År Gammel Ved 1666-Manntallet Helgeland; Rana; Villen. Estimert Født 1629 Mulige Barn:

Anders Andersen Født Ca 1659-1665. Han Ble Gravlagt 20.05.1736. Gift 1 Med Marithe. Han Ble Gift 2. 07.09.1709 Med Kirsten Israelsdatter Skonseng Ca 1688- Gravlagt 26.04.1733. Han Var Gift 3 Med Marit Mogensdatter Storrøvatn 01.11.1733. De Ble Trolovet 27.09.1733.

Sacharias Andersen Var 10 År Ved 1666-Manntallet Rana; Villen. Født Ca 1656. Daniel (David) Var 8 År Ved 1666-Manntallet. Født Ca 1658. Var 47 År Ved 1701- Manntallet For Helgeland; Rana; Villen -Estimert Født 1654.

Daniel Født Ca 1660. Var 6 År Ved 1666-Manntallet Rana; Villen

Steffen Andersen Som Var Oppsitter I Villen; Rana 1701.Var 45 År Ved 1701-Manntallet; Estimert Født 1656. Var 4 År Ved 1666-Manntallet. Født Ca 1662.

Berit Andersdatter Født Ca 1659. Gravlagt 28.04.1728. Gift Med Ola Ørjansen Jamtli Ca 1665-1740. Ane Andersdatter Født Ca 1662. Gravlagt 31.08.1727. Skifte Etter Henne Ble Avholdt I Jamtlia 1727. Hun Var Gift Med Gregus Ørjansen Jamtlia Født Ca 1650.
Anders Kieltzen er 46 år ved Manntallet 1666. (se kilder) 
Steffensen, Anders (I4654)
 
33 (Research):Gift med Jon Iversen Jamtlia ved morens skifte i 1727.

Rana bygdebok, Mo prestegjeld gardshistorie, Anders Frøholm, s. 324.

***********************************************

Marith Ble Gift 1725 Med Jon Iversen F 1700 Skonseng; Nord-Rana. De Fikk 9 Barn Sammen. Jon Iversen Døde 1766 I Røssvold.

Marith Giftet Seg 1767 Med Peder Christensen Født 1707. Død Østerdalen; Nord-Rana. 
Gregusdatter, Marit (I4650)
 
34 (Research):Han er nevnt i skifte etter Ole Amundsen på Oklungen i 1779 som "Jacob Paulsen boende i Laurvig, død og etterladt sig et Barn som er i Laurvig, hvis navn ikke viides". Povelsen, Jacob (I5638)
 
35 (Research):Han nevnes i sjølegden av 1706 på "Nøtlands-Stranden huusmands platz under Nordre aas" som "Lars Olsen Huusmand 43 aar gifft". Han ble der nevnt med sønnen " Eggert Larsen Søn 8 aar". Under ekstrakatten (skoskatten) i 1711 var Lars Olsen med kvinne og 2 barn nevnt som husmann under Nordre Ås. Han gravlegges som "Laers Olesøn Nattelandstranden 52 aar". Olsen, Lars (I5603)
 
36 (Research):Hans kone kom fra Nødlandstranden under Nordre Ås, og de ble bosatt der.

En finner familien her i 1725:

«i»Stranda
Til bemelte Gaard er een Huusmandsplads kaldet Nødelandstranden, bruges af Iver Skejessøn gl. 40 aar, tiener for Soldat, er gift med Gurj Larsdatter gl. 34 aar, haver 1 Søn Lars Iverssøn gl. 2 aar, 2de døttre Børte Iversdatter gl. 4 aar, Mallene Iversdatter gl. 1 aar.

Paa Pladsen kand fødes 1 Koe, 3 Saver og beregnet i Gaardens Skatt. Til Gaarden er lidet Skou til smaa Last og til Huushielp. Ingen tieniste folch eller løsegiengere.
«/i»
Han gravlegges som "Iver Schajesen 70 aar".

 
Skajesen, Iver (I5584)
 
37 (Research):Hun kom fra Ragnhildrød i Hedrum. Hun bruker Ole Ragnildrød som fadder til sin førstefødte sønn Jacob i 1738. Dette er trolig Ole Vilumsen på Ragnildrød og dette er nok da hennes bror. Ole Ragnildrød kan også være Ole Larsen som var gift med Ole sin søster Elen Vilumsdatter. De døper også et barn bosatt på Ragnildrød i 1738. Anne Villumsdatter er derfor sikkert datter av Vilhelm (Vilum) Olsen Ragnildrød. Villumsdatter, Anne (I5637)
 
38 (Research):Hun nevnes på Sundsåsen i 1762: "uformuende Else Grinna, en Almisse lem." Hun hadde visstnok en datter på Grinna i 1755, så de kan ha bodd der en tid. Eriksdatter, Else (I5607)
 
39 (Research):Hun var trolig datter av Gjest Hansen som brukte Nordre Ås i 1660-70 tallet.
Hun gravlegges som "Scheje Kleppes kone Lisbeth Giestisdatter 82 aar".

 
Gjestdatter, Lisbeth (I5592)
 
40 (Research):I 1762 fikk Annes ektemann; Hågen Pedersen Bygselbrev på 12 mark av Nord-Næverneset, med Mangholm-enget. Han fikk også auksjonsskjøtet nr 1. pund av Sommer.godseti Ytteren for 67 riksdaler, i 1784 solgte han igjen denne gårdparten for samme sum. I 1777 fikk han 10 daler i bot for heimebrenning. Dette var en stor sum, på en tid da en ku var verd ca 4 daler.

Hågen Pedersen var velstandsmann, og Buet hans var registrert til en formue på 341 daler, derav var det 18 storfe, 36 småfe, -han hadde altså en betydelig gårsdrift.

Senere da Anne ble enke, giftet hun seg med kårmann og enkemann Holger Jonsen Strandjord, uten at dette førte til noen ny slektslinjer. De fikk ingen barn sammen. 
Olsdatter, Ane (I4670)
 
41 (Research):I folketellingen 1910 er hun enke, bor hos datteren Kristiane Mathilde og er understøttet av fattigvesenet. Olsdatter, Hendrikke Fredrikke (I5487)
 
42 (Research):kke nevnt i "farens" skifte 1743.

Oppholdssted Stor-Bjerka ved vielsen i 1732. Fødested?

Trolovet 1732 (venstre side): [https://www.digitalarkivet.no/kb20071005630262]

Forlovere: Jacob Davidsen Storbjerka og Abel Haagensen Valla.

Viet 1732 (høyre side): [https://media.digitalarkivet.no/kb20071005630263]

Ved dåpen av sønnen Johannes i Mo kirke 1733 er Elias på Storlia og fadderne er Jørgen Johansen Mo, Gabriel Eliassen Sletten, Ole Olsen Ørtfjell, Berit Thomasdatter Vesterfjell og Abelone Andersdatter Mo.

Jordsatt 1781 (venstre side): [https://www.digitalarkivet.no/kb20071005640255]

Skifte 1782 (s.329b): [https://www.digitalarkivet.no/sk20090224650334]

Andre barn i 1 ekteskap:

Johannes f. 1734 til Grønfjell,
Israel f. 1735 døde som barn,
Mikkel,
Kristen til Kvanndalen,
Israel til Tverråneset?,
Ola og
Otten til Kvanndalen.

Elias Israelsen ble gift andre gang i 1758 med Marit Persdatter.

Barn i dette ekteskapet:

Ola f. 1758,
Augustinus f. 1759,
Målfrid, Randi og
Berte.

Elias Israelsen rydda Grønfjellet i 1743 (ryddeløyve juli 1743) Og etter skyldsetting fikk han bygselbrev på heile gården (1 pund) 12/9 1757.

Etter forordning 8/3 1757 fikk Elias forsegla ei brennevinspanne og 29/7 1765 ble Elias dømt for hjemmebrenning og måtte betale 10 rd i bot, 1 rd til fattigkassa og 3 rd 3 ort i saksomkostninger.

(Rana bygdebok, Gårdshistoria s. 224)
Hendelser i hans liv:

• alt.død: I følge skifte døde han 21. januar 1880, 1881, Akersvand, Mo, Nordland

Elias giftet seg med Maalfrid Mikkelsdatter, datter av Mikkel Pedersen og Gjertrud Pedersdatter, den 19 Okt 1732 i Mo Kirke, Rana, Nordland. (Maalfrid Mikkelsdatter ble født i 1703 i Hennes, Hadsel, Nordland, døde den 10 Sep 1757 i Grønfjell, Rana, Nordland og ble begravet i 1757 i Mo Kirke, Rana, Nordland.)

Hendelser i deres ekteskap:

• Forlovelse, 28 Sep 1732, Hemnes Kirke, Hemnes, Nordland

Elias giftet seg deretter med Marith Persdatter ca. 1758. (Marith Persdatter ble født ca. 1710 i Grønfjell, Rana, Nordland

Inngikk ekteskap 2 med Marith Persdatter den 21 juni 1758 i Mo kirke

(OBS! Høyre side, nedre delen i kirkeboken)

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Hemnes, Ministerialbok nr. 825A04 (1752-1788), Kronologisk liste 1758, side 75. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16557&idx_id=16557&uid=ny&idx_side=-76

Ole Eliasen
Augustinius Eliasen
Randie Eliasdatter
Moldfrie Eliasdatter
Beret Kierstina Eliasdatter

http://www.slekt.net/tng/getperson.php?personID=I45769&tree=1

1.[S57] Rana bygdebok, Mo prestegjeld gardshistorie, Anders Frøholm, s. 224.

2.[S23] Skifte, etter kona 1757.

3.[S23] Skifte, 1782.

----------------------------------------------------------------------------------

Elias Israelsen, Stor-Bjerka døde 13 0kt. 1781 på gården Grønfjeld

Begravd 20 okt. 1781

Kildeinformasjon: Nordland fylke, Hemnes, Ministerialbok nr. 825A04 (1752-1788), Kronologisk liste 1781, side 305. Permanent sidelenke: http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16557&idx_id=16557&uid=ny&idx_side=-307
Utdrag fra Mo prestegjelds gårdshistorie, s. 222-224

65. Grønfjellet (nedre)

Brukarar

1) Elias Israelsa frå Stor-Bjerka, født ca 1702, død 1781, fekk løyve til å rydde her i juli 1743 og etter skyldsettinga fekk han bygselbrev på heile garden (1 pund) 12.09.1757. Gift 1. gang 1732 med Målfrid Mikkelsdatter frå Stor-Bjerka, født ca 1703, død 1757, buet etter henne verd 488 rd.

Born:

1. Johannes;
2. Israel, født 1735 (død som barn);
3. Mikkel;
4. Kristen (Kvanndalen);
5. Israel (Tverråneset ?);
6. Ola;
7. Gjertrud (Berg);
8. Otten (Kvanndalen).

Gift 2. gang 1758 med Marit Persdatter.

Born:

9. Ola, født 1758 (her);
10. Augustinius, født 1759 (død 1782 ugift);
11. Målfrid (Granheia);
12. Randi;
13. Berte (Fagerjorda).

Etter forordning 08.03.1757 fekk Elias forsegla ei brennevinspanne og 29.07.1765 vart han dømd for heimebrenning og måtte betale 10 rd i bot, 1 rd til fattigkassa og 3 rd 3 ort i sakskostnad. Sonen Mikkel var i 1765 innrullert til Fredriksvern. Sonen Johannes fekk i 1758 overta tredjeparten av garden, sjå bnr. 3. Elias heldt fram å bruke resten. Då han døde overtok sonen Ola halvparten av bruket, sjå bnr. 1, medan enka Marit Persdatter brukte resten (bnr. 2) ei tid.

http://www.nb.no/nbsok/nb/286c1cd2a98609208f98d063359d677f?index=2#239 
Israelsen, Elias (I4608)
 
43 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I81)
 
44 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I2773)
 
45 Minst en nålevende eller privat person er linket til dette notatet. Detaljer ikke tilgjengelig. Nålevende (I2775)
 
46 (Research):Married name: Elma J. Shoard Kemp, Elma (I5039)
 
47 (Research):Mulig bopel i 1912: Robergrødningen Danielsen, Anders (I5547)
 
48 (Research):Nevnt i skiftet etter datteren Berit i 1737.

Utdrag fra Mo prestegjeld: gardshistorie, s. 50

Bruk I, seinare lnr. 305 MIDTIGARDEN

3) Israel Tomassa, 55 år 1701, død 1730, var bruker oml. 1680-1730. Gift med Margrete Persdatter, 1730.

Søner 1701: Per Israelsa 16; Elias Israelsa 10.

http://www.nb.no/nbsok/nb/286c1cd2a98609208f98d063359d677f?index=2#65
 
Persdatter, Margrete (I4601)
 
49 (Research):Nils Martin omtales i kirkebøkene ved bryllupet som kjøpmann. Elgesem, Niels Martin (I2934)
 
50 (Research):Peder Olsen var bruker på Fisktjønnmoen. 1778-1783.

3. oktober 1783 ble han bruker på Snasen. Han hadde soldatplass fra 1794.
Peder Olsen var en av Fagerjord-gluntan.
Peder og Giertrud hadde barna: Kierstin f. 1777, flyttet til Bustnes
Ole Christian f. 17.01.1780
Erich f.08.03.1782-1870, Bosatte seg på Rabben/Loppheia
Peder f. 02.04.1785
Giertrud Dorthea f. 1787
Benjamin f.1790- 10.10.1858

Han er også nevnt som Peder Olsen. Snasen som de bodde på, ble delt mellom Ola og Benjamin (sønnene), Per var haldsmann hos sønnen Ola. Ved FT-1801 bosatt i Øvre Grønfjeld i Rana pr.gjeld.

Gift 1776 
Olsen, Peder (I4674)
 

      1 2 3 4 5 ... 26» Neste»Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Webmaster Message

We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.